Vanredno školovanje je vid edukacije koji svake godine stiče sve veći broj pristalica. Ljudi koji su u nekom momentu života prekinuli obrazovni tok sve češće odlučuju da nastave gde su stali, zbog pogodnosti koje vanredno školovanje pruža.


Naime, ovim putem ljudi koji su se opredelili da ponovo postanu učenici nisu obavezni da ispunjavaju sve učeničke dužnosti. Nema sedenja u klupi i praćenja nastave. Ispiti se polažu u dogovorenim terminima, a omogućene su mnogobrojne konsultacije sa profesorima nastavnih jedinica. Vanredno školovanje se plaća u skladu sa cenovnikom škole za koju se polaznik opredeli. Prekvalifikacija i dokvalifikacija su programi vanrednog obrazovanja, pomoću kojih polaznici mogu promeniti zanimanje ili usavršiti postojeći stepen obrazovanja.

Prekvalifikacijom učenik polaže razliku predmeta kako bi promenio zanimanje, ostajući pritom na istom stepenu obrazovanja. Na primer – učenik je završio srednju četvorogodišnju školu, smer ekonomski tehničar, a polaganjem ispita će se prekvalifikovati za tehničara obezbeđenja, ostajući takođe četvrti stepen.

Dokvalifikacija podrazumeva takođe polaganje razlike predmeta, ali zanimanje se ne menja, već učenik stiče stepen obrazovanja više. Recimo, ukoliko je učenik završio srednju ugostiteljsku školu, smer kuvar, treći stepen, dokvalifikacijom može napredovati do četvrtog ili petog stepena.

Učenici se na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odlučuju kako bi lakše pronašli radno mesto ili kako bi napredovali i postigli veću zaradu na postojećem poslu. Neki od trenutno najperspektivnijih smerova za koje se odlučuju su: ekonomski tehničar, elektrotehničar računara, instruktor vožnje, tehničar obezbeđenja.


Elektrotehničar računara / informacionih tehnologija
Nećemo vam reći ništa novo ako kažemo da je 21. vek era računara, stoga je smer elektrotehničar računara jednako tražen i perspektivan, kao i smer ekonomski tehničar. Elektrotehničari računara servisiraju i održavaju računare i računarske komponente, utvrđuju kvarove, otklanjaju ih. Podjednako rade na hardveru, kao i na softveru – instaliraju operativne programe, antivirusnu zaštitu, internet podešavanja, umrežavanja više računara itd. Prekvalifikacijom za ovaj smer učenici stiču sva potrebna znanja i veštine kako bi odmah mogli stupiti u radni odnos.

Mogućnosti zaposlenja su brojne – elektrotehničari računara mogu raditi u bilo kojoj firmi koja u svom radu koristi više računara, kao sistem administrator. Traženi su u servisima računara, bankama, kompanijama, investicionim fondovima, specijalizovanim firmama za prodaju softvera itd. Uvek je opcija i samostalno zaposlenje pokretanjem privatnog biznisa, kao i nastavak školovanja na fakultetima elektrotehničke ili informatičke struke.


Ekonomski tehničar
Ekonomski tehničar je perspektivno zanimanje za kojim postoji jednaka potražnja danas, kao i pre dvadeset godina. Ekonomski tehničari obavljaju knjigovodstvene, finansijske i komercijalne poslove, a jednako su traženi i u istraživanjima tržišta i marketingu. Učenici stiču potrebna znanja o organizaciji i menadžmentu preduzeća, ekonomiji, poslovnoj korespodenciji i poslovnoj informatici.

Imaju veliku mogućnost zaposlenja u vladinim i nevladinim sektorima. Naime, mogu raditi u bankama, kompanijama, malim i velikim preduzećima, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima itd. Uvek je aktuelna i mogućnost samostalnog zaposlenja, pokretanjem vlastite knjigovodstvene agencije, na primer. Prekvalifikacijom za smer ekonomski tehničar nećete imati problema da dođete do radnog mesta, jer je stručan ekonomski tehničar uvek tražen.


Instruktor vožnje
Učenici koji su završili srednje saobraćajne škole imaju mogućnost da se dokvalifikuju za zvanje instruktora vožnje. Naime, ovaj dinamični i zanimljivi posao zahteva specijalizaciju, odnosno peti stepen obrazovanja. Pored završene srednje ili više saobraćajne škole, kako biste postali instruktor vožnje, morate ispuniti još neke uslove:
· Morate imati najmanje 21 godinu starosti.
· Minimum dve godine iskustva na poslovima u drumskom saobraćaju.
· Vozačka dozvola B kategorije.
· Lekarsko uverenje da ste sposobni za obavljanje ovog posla.
Nakon položenih ispita, učenik koji završava ovaj smer treba da napiše i odbrani specijalistički rad, opis jednog časa obuke vožnje.

Mogućnosti za zaposlenje instruktora vožnje su brojne. Auto-škole se otvaraju svakog dana, jer je broj kandidata koji se upisuju na obuku izuzetno veliki, stoga su stručni, strpljivi i sposobni instruktori izuzetno traženi.