Ako vas je zaposlio, nije vas kupio

Mili moji, Zakonom o mobingu propisano je u članu 5. “Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.”.

Članom 6. stav 1. istog zakona propisano “Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.”.

radLoša ekonomska situacija u državi dovela je do širenja oboljenja u narodu poznatog kao “gangrena duše”. Ljudi sa gangrenom duše sada ima na svim poljima, ali jedno od najopasnijih je njihova pojava i delovanje u sferi rada.


Pojedinci su do juče jeli burek i jogurt na trafici, a danas su došli do novca i mogućnosti da zaposle druge, a onda takva postavka stvari nametne ponašanje tog istog poslodavca u stilu “uhvatio sam Boga za muda”. Svako može dati sebi za pravo da vas zlostavlja, ali vi niste dužni to da trpite, ni po koju cenu.

Prvo pitanje je šta se to ima smatrati zlostavljanjem na radu ili u vezi sa radom?

Zlostavljanjem na radu mogu se smatrati postupci koji onemogućavaju normalnu komunikaciju: vikanje, pretnje otkazom ugovora o radu ili pretnje da ako date otkaz, drugi posao nećete moći da nađete jer on poznaje sve ljude u gradu, nemogućnost iskazivanja vašeg mišljenja: nakon jednočasovnog monologa, ako vam i bude dato pravo da iznesete svoje mišljenje, vaše izlaganje će biti prekidano, neće vam biti omogućeno da kažete bilo šta. Potom tu su postupci koji mogu da naruše lični ugled zaposlenog: ogovaranje, klevetanje, negativno komentarisanje ličnih karakteristika zaposlenog. Ovo se može dovesti u vezu sa tim da poslodavci sa gangrenom duše i ponašanjem “uhvatio sam Boga za muda” sebe doživljavaju kao vašeg gospodara, pa tako u analizi vaše ličnosti dođu do zaključka da ste vi osoba devijantnog ponašanja, koja pati, od za njega, neutvrđenog oblika ludila, koja truje okolinu, a sve to vuče iz porodice i propusta koji su se desili u vaspitanju. Potom, zlostavljanjem se smatraju: i postupci koji mogu da utiču na profesionalni ugled zaposlenog: neopravdane i stalne kritike na račun zaposlenog, omalovažavanje rada; postupci koji mogu da naruše zdravlje zaposlenog: stalni pritisci i pretnje otkazom ugovora o radu, namerno izazivanje sukoba i stvaranje stresa…itd., itd.. Naravno, postoje i oblici uznemiravanja na radu ili u vezi sa radom, koji se ne mogu podvesti pod mobing, ali i protiv njih postoji sudska zaštita.

mobingg

Drugo pitanje je da li prijavljivati zlostavljanje na radu, da li tražiti pravdu na sudu ili jednostavno reći “ne mogu da se ćeram sa budalom” i otići?

Većina će krenuti linijom manjeg otpora, gledajući samo sebe i svoje interese, time da se ne zameraju nikome, uplašeni da će im se poslodavac ili bivši poslodavac svetiti, pa će se samo skloniti, uprazniti mesto da na njega dođe novo lice koje će se naći na udaru poslodavca sa gangrenom duše i preživaljavati isto. Manji broj će se, ipak, odlučiti na podnošenje tužbe sudu i traženja naknade materijalne i nematerijalne štete. I opet moram da se pozovem na velike reči istaknutog umetnika Mileta Kitića “po džepu malo lupi ga, jedino to boli ga”.

Treba pustiti neko vreme i pratiti razvoj događaja. Ukoliko se situacije iz meseca u mesec ponavljaju, mora se presaviti tabak i pravda se potražiti na sudu, kao što to čini svaka prava pevačica.

I treća kategorija su oni koji će uprkos svemu ostati kod poslodavca i trpeti. Mili moji, to se jednom rečju zove kukavičluk. Ako vas je zaposlio, nije vas kupio. Robovlasništvo je odavno prošlo. Upitajte sami sebe-zašto ja trpim da se osećam loše svakoga dana kad odlazim na posao i dok sam tamo, zašto mene mora da boli želudac, zašto ja trpim toliki stres? Ako je odgovor zbog novca, onda moram da vam kažem da ćete novac zaraditi i na drugom mestu, ali narušen duševni mir i zdravstveno stanje teško ćete ikada više povratiti. Ali ako je vaša procena da novac vredi više od vašeg zdravlja, onda ok, neka je sretnje. Meni je drag novac, ali moja sloboda i duševni mir su mi draži.

Jelka, od nakita nosila je čir na želudcu dobijen za uspomenu i dugo sećanje na svog poslodavca